Toggle navigation

Contact

REGIONTITLENAMETEL
CHINAManagerChen Jun+86-0532-55570690
ManagerTian XiaoLei+86-0631-7525288


EUROPEPRINX    CHENGSHAN EUROPE LIMITED
Webwww.prinxeurope.eu
Emailinfo@prinxeurope.eu
Tel+421-42-2402833